Miljöpolicy

 

Policy för Höganäs Träprofiler AB

Höganäs Träprofiler AB ska, som konsument av skogsråvaror och inom träbearbetningsindustrin, arbeta för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, både för miljön och för de anställda.

Vi måste följa gällande lagstiftning samt följa kraven och intentionerna från PEFC (PEFC / 05-32-7 / V926) och FSC ® (FSC ® -C089427), och så långt som möjligt säkerställa att råvaran inte kommer från olaglig eller obehörig avverkning av samhället, nyckelbiotoper, skogsområden där etablerade eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genetiskt modifierade träd eller naturskogar som har avverkats i syfte att använda området för plantager eller icke-skogsbruksändamål, och att ILO:s kärnkonventioner inte överträds.

Verksamheten måste bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den möjliga negativa påverkan på miljön minskas.

Råvaran måste, i största möjliga utsträckning, komma från miljöanpassad och certifierad skogsbruk. Höganäs Träprofiler AB kommer att arbeta för att öka denna volym.

Vi måste ansvarsfullt uppfylla våra åtaganden gentemot medarbetare, samhället, miljön och kunder.

Personalen måste utbildas och informeras så att de kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Henrik Sjöström, VD för Höganäs Träprofiler AB

PEFC-certifikat (PEFC / 05-32-7 / V926): PEFC.pdf

FSC ® -certifikat (FSC ® -C089427): FSC ®.pdf

Tänk på att vårt material är skyddat av upphovsrätt och att du anger fotografens namn.

Broschyrer och bilder: Ulla Knutsson.

Produktbilder på webbplatsen: Johnnie Dahlberg.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.