Miljöpolicy

Policy för Höganäs Träprofiler AB

Höganäs Träprofiler AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs och FSC® (FSC®-C089427)
-krav och intentioner, och så långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonversioner gällande:
• Barnarbete
• Tvånsarbete
• Diskriminering på arbetsplatsen
• Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten ska bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Höganäs Träprofiler AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragsgivare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.Henrik Sjöström, VD Höganäs Träprofiler AB

PEFC (PEFC/05-32-7/V926) PDF Dokument.

FSC® (FSC®-C089427) PDF Dokument.